Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε

Καλείστε σε τακτική«δια ζώσης» συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα διεξαχθεί  την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022  και ώρα 12:00,  στο  «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄/67/2022),  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 11 του Ν. 3852/10) για τη θητεία από 9-1-2022 έως 31-12-2023.

2.  Λήψη απόφασης διόρθωσης του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικ. έτους 2022, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

3.  Λήψη απόφασης τροποποίησης της 658/2021 απόφασης ΟΕ κατόπιν της 884/13-1-2022 εισήγησης του Δημάρχου.

4.  Λήψη απόφασης έγκρισης των υπ΄αρ. 531/11-1-2022, 707/12-1-2022, 1437/19-1-2022 Αποφάσεων Δημάρχου.

5.  Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεάς (964/14-1-2022 σχετ. εισήγηση).

6.  Λήψη απόφασης διάθεσης υπαλλήλων του δήμου προς τον ΔΟΠΠ για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2022 από τον ΔΟΠΠ.

7.  Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αρ. 3/2022 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΠ και διάθεση υπαλλήλων του Δήμου για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022 από την ΔΗΚΕΠ.

8.  Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αρ. 173/2021 απόφασης ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διάθεση υπαλλήλων του Δήμου  για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022.

9.   Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αρ. 131/2021 απόφασης ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διάθεση υπαλλήλων του Δήμου για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022.

10.         Λήψη απόφασης έγκρισης της 49/2021 απόφασης ΔΣ του ΔΟΠΠ η οποία αφορά Προϋπολογισμό και ΟΠΔ του ΔΟΠΠ έτους 2022.

11.         Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης σύμφωνα με συγκεντρωτικούς πίνακες μέσω μνημονίου συνεργασίας για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

12.         Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών (σχτ. 55/2019 ΑΟΕ).

13.         Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΩΛΑΚΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

14.         Λήψη απόφασης έγκρισης του από 10-1-2022 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες Β΄ & Γ΄  της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

15.         Λήψη απόφασης έγκρισης του από 10-12-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για το τμήμα  3) ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022».

16.         Λήψη απόφασης κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2022.

17.         Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ».

18.         Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

19.         Λήψη απόφασης έγκρισης του από 17-1-2022 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και των νομικών προσώπων αυτού κατά τη χρονική περίοδο 2021-2022».

20.         Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ. 715/12-1-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Γεώργιου Κωνσταντοπουλου (σχετ: ΑΟΕ 662/2021).

21.         Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ. 34068/29-11-2021 γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου (σχετ: ΑΟΕ 595/2021).

22.         Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αρ. 179/4-1-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Γιαννάτου (σχετ: ΑΟΕ 710/2021).

23.         Λήψη απόφασης έγκρισης των υπάρ. 245/5-1-2022, 873/13-1-2022, 1300/19-1-2021 1414/19-1-2022 αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν ανάθεση σε δικηγόρο.

24.         Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 18-2-2022  κατά τη συζήτηση κατά τη συζήτηση των υπ’αριθμ.: ΠΡ25/2018, ΠΡ26/2018 & ΠΡ27/2018 προσφυγών της εταιρεία «Κ./Ξ. Ο.Α.- Κ.Χ.», κατά του Δήμου Πύργου (ΚΛ1168/14-12-2021, ΚΛ1169/14-12-2021, ΚΛ1170/14-12-2021 κλήσεις).

25.         Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων ή βοηθημάτων κατόπιν της 914/13-1-2022 σχετικής εισήγησης.

26.         Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 18-2-2022 κατά τη συζήτηση της από 10-1-2022 αίτησης  ακυρώσεως, κατά του Δήμου Πύργου.

27.         Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 277/10-1-2022 ένσταση της Κ/Ξ Δ.Ο.Ε., κατά της 656/2021 απόφασης της Ο.Ε.

28.         Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν της υπ΄αρ.  37668/29-12-2021 αίτηση επίτευξης συμβιβασμού του Ι.Μ.

29.         Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήματος για την πραγματοποίηση πρακτικής επτά (7) καταρτιζομένων του Δ.ΙΕΚ Πύργου στο Δήμο Πύργου.

30.         Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου στις 17-2-2022 κατά τη συζήτηση προσφυγής του Ε.Ν., κατά της 392/23-8-2021 πράξης – παράβασης του Δήμου Πύργου.

31.         Λήψη απόφασης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση έργου, για το έτος 2022,  κατά τις διατάξεις του αρ. 25 Ν. 4829/2021.

32.         Λήψη απόφασης – ενημέρωσης για το πόρισμα εσωτερικού ελέγχου οικ. έτους 2021 του Δήμου Πύργου.

33.         Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και αποδοχής όρων προγραμματικής σύμβασης για την μεταξύ του Δήμου Πύργου και της ΔΕΠΑΝ για υποβολή πρότασης σε πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ