Διαδικασία για την χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Όταν ο δημότης έρχεται στο Τμήμα Εσόδων και ζητεί βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ  για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα , ώστε να την χρησιμοποιήσει για συμβολαιογραφική πράξη, κατ’ αρχήν ζητείται από την υπηρεσία τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος για κάθε ακίνητο που θα μεταβιβαστεί, και στη συνέχεια  ο δημότης συμπληρώνει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής  ΤΑΠ.
Στη συνέχεια  γίνεται έλεγχος από την υπηρεσία  των αναγραφομένων  τετραγωνικών μέτρων χρέωσης των Δ.Τ, Δ.Φ και  ΤΑΠ στον λογαριασμό της ΔΕΗ , με εκείνα που δηλώνονται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ακινήτου  του οποίου  τα  στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται σε  συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ή τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο εμπεριέχει το κτίσμα. Αν υπάρξουν διαφορές μεταξύ των τ.μ , οι οφειλές που προκύπτουν  εξοφλούνται οίκοθεν στο αρμόδιο ταμείο εσόδων του δήμου μας και έτσι στον δημότη χορηγείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.
 Σε ότι αφορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ( ημιτελή), κατατίθεται στην υπηρεσία η άδεια της οικοδομής και στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο τα τ.μ του ακινήτου, τα χιλιοστά που του αντιστοιχούν στο οικόπεδο, καθώς και η επιφάνεια του οικοπέδου, διότι αφενός για μία επταετία από την έκδοση της οικοδομικής αδείας τα ημιτελή κτίσματα απαλλάσσονται από την καταβολή του ΤΑΠ , αφετέρου η οφειλή του ΤΑΠ για  το οικόπεδο  παραμένει σε ισχύ.

Δικαιολογητικά βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
Θα χρειαστείτε :

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από συμβολαιογράφο, τμήμα εσόδων του Δήμου)
  2. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ του ακινήτου (εξοφλημένο)
  3. Αστυνομική ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου που θα υποβάλλει την αίτηση
  4. Άδεια οικοδομής για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
  5. Συμβόλαια ιδιοκτησίας (οικοπέδου, ακινήτου κ.λ.π

Έντυπα:  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τ.M.