Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δήμου Πύργου 

Ο Δήμος Πύργου εκτός από την βασική του υπηρεσιακή δομή, εποπτεύει και ένα σύνολο από επιχειρήσεις και φορείς που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων αναγκών των δημοτών της πόλης.

Ο Δήμος  έχει συστήσει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις:

Α. ΝΠΔΔ – Οικονομικός Τομέας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Β. Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύργου (ΔΕΥΑΠ)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ)
Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)