Λαμβάνοντας υπόψη  

  1. Το ΦΕΚ τ.Β΄ 3474/24-05-2023  περί κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον  δασικών εκτάσεων  
  2. Το  έγγραφο με αριθ.πρωτ ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024  του Γενικού .Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού  & Αστικού Περ/ντος με ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων  

                                                       ΚΑΛΟΥΜΕ

   Τους δημότες να υποβάλλουν υποχρεωτικά  στον Δήμο το έντυπο   Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση Μηχανικού. Η προθεσμία για τη συγκεκριμένη διαδικασία πήρε παράταση   μέχρι τις 26-04-2024 καθώς επίσης και για τη λήψη μέτρων και υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη που ως καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 26η-05-2024  και αφορά  ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, κατά τα οριζόμενα στο  άρθρο 2 του Κεφαλαίου Πρώτου της Κ.Υ.Α, δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία  έχουν ανεγερθεί κτίρια και  βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.  

 Eιδικότερα:

*Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.

 *Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές

  *Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές η ημιορεινές και μη κείμενες  επί ανώμαλων εδαφών )της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ 32/2016 που βρίσκονται  εν όλω η εν μέρει εντός ακτίνας  τριακοσίων (300)  μέτρων από τα όρια των εκτάσεων  της ανωτέρω περίπτωσης α. 

*Για όσες βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες  η αναδασωτέες εκτάσεις της παρ.4του άρθρου 3 του ν.998/79 όπως ισχύει και για εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ, καθώς και για όσες βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79

  Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1)  από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των µέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς

Το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο  

  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621362415

  Εmail : protokolo@1489.syzefxis.gov.gr

 Επισημαίνουμε ότι καθώς αναμένονται νεότερες οδηγίες  από το αρμόδιο Υπουργείο για ενδεχόμενη παράταση των προθεσμιών θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο Πύργου σχετικά.

  Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι  πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν  και να τηρούν όλα τα αναγκαία μέτρα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με τις  οδηγίες  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας