Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                             Ο Δήμαρχος   Πύργου

  Έχοντας υπόψη

1.  Τις  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»

2.  Τις  διατάξεις του άρθρου 75παρ.γ.περ.4&5 του ν.3463/2006

3.  Τις  διατάξεις του άρθρου 94 παρ.2 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

4. Το άρθρο 48 παρ.2 του ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ) «περί κατάληψης τμήματος  οδού και

      πεζοδρόμου

5. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της  κυκλοφορίας

      οχημάτων και πεζών, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων επί της οδού Γερμανού

      λόγω της  εργασιών σκυροδέτησης  που θα πραγματοποιηθούν σε  κτίριο που βρίσκεται

      επί της οδού Γερμανού και θα χρησιμοποιηθεί  από τον Γεώργιο Κολιαδήμα  εντός του  

      Δήμου Πύργου  

6. Την από  22- 02-2022 αίτηση του  Γεωργίου Κολιαδήμα που ζητά  το κλείσιμο της οδού           

     Γερμανού  για εργασίες σε κτίριο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Άρθρο 1ο:Την διακοπή της  κυκλοφορίας των οχημάτων  επί της οδού Γερμανού  του  

                   Δήμου  Πύργου από το ύψος της οδού Κουρτίου έως το ύψος της οδού Κανάρη       

                   στις  23-02-2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρες 11.30  έως 15.30 .         

                     Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από  την οδό  Καπετάν Γιώργη  

                   υπό τον όρο  να τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση

                   των πεζών & των οχημάτων, να τηρηθούν οι διατάξεις περί κοινής ησυχίας,

                   των κανόνων ασφαλείας, ευταξίας κ.λ.π από τους χρήστες και τους

                   υπευθύνους.

                          Όταν επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος  οδού πρέπει  αυτό  να

                       επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε  κατά τις διατάξεις

                       του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ.

      Άρθρο 2ο.  Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται  και τιμωρούνται  σύμφωνα  με  

                        τις   διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων   

                         4,5,52,103&104 του  Κ.Ο.Κ  ν.2696/99  όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46    

                         του ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις  των διατάξεων Κ.ΟΚ.»

      Άρθρο 3ο.   Η  απόφαση αυτή θα ισχύει για την Τετάρτη 23-02-2022 και  ώρα 11.30 έως   

                        15.30

Σχετικά Αρχεία