Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) τουΔήμου Πύργου επιδιώκει τη βελτίωση των μεταφορών καιστόχο έχει να προτείνει μέτρα που θα μεταμορφώσουν τηνπόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον.

Με το ΣΒΑΚ του Δήμου Πύργου επιδιώκεται ο σχεδιασμός τηςκινητικότητας θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο.Με τη λογική που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια, ηλειτουργία των δρόμων ήταν συνυφασμένη με την κυριαρχία τωνοχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας, τον εξοστρακισμό των πεζών.Με το ΣΒΑΚ εισάγεται μια νέα προσέγγιση.

Οι δρόμοι αντιμετωπίζονται ως ζωντανός δημόσιος χώρος,  που μπορείνα υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και κάθε κατηγορία χρηστών.

Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής,  σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στα στάδια επεξεργασίαςτου Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της πόλης σας και να διατυπώσετε τις απόψεις σας.

8 λόγοι που θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου

1. Κλιματική Αλλαγή Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 των εκπομπώνδιοξειδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την αλλαγή τωνβροχοπτώσεων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την επέκταση τωνερήμων και των θυελλωδών τυφώνων, οφείλουμε να μειώσουμε τη χρήση τωνορυκτών καυσίμων. Και τώρα, αυτό σημαίνει να βγούμε από τα αυτοκίνητάμας.

2. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο Μετά από μισό αιώνα αύξησης της παραγωγής πετρελαίου φαίνεται ότι έχειφτάσει στο μέγιστο, αλλά η ζήτηση είναι υψηλότερη από ποτέ και αυξάνεται. Οι αναπόφευκτα, αυξανόμενες τιμές που θα ακολουθήσουν και η εξάντλησητων παγκοσμίων αποθεμάτων.

3. Μείωση ατυχημάτων Τα αυτοκίνητα είναι τόσο συνηθισμένα, ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικάεπικίνδυνα μηχανήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οδική κυκλοφορίασκοτώνει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο και τραυματίζειάλλα 30-50 εκατομμύρια.

4. Καθαρή ατμόσφαιρα Οι αναθυμιάσεις αυτοκινήτων αποτελούν σημαντική αιτία για το άσθμα. ΟΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουνπαγκοσμίως από καπνούς αυτοκινήτων παρά από αυτοκινητιστικάατυχήματα.

5. Μείωση της συμφόρησης Όσο περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν, τόσο χειρότερα για όσους βρίσκονταιήδη στον δρόμο. Η κατασκευή δρόμων δεν βοηθάει, τα νέα οδικά συστήματατείνουν να αυξήσουν στην πραγματικότητα την κυκλοφορία κατά 8-10%.

6. Υποστήριξη της τοπικής αγοράς Τα μικρά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων εξαρτώνται από τη διέλευσηπεζών. Όσος περισσότερος κόσμος περπατάει τόσο αυξάνεται η κίνηση σ’αυτά.

7. Δημιουργία κοινότητας Έρευνες δείχνουν άμεση συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ανθρώπων πουπερπατούν σ’ έναν δρόμο και του αριθμού των γειτόνων που ξέρουν με τοόνομά τους. Αν θέλετε να γνωρίσετε ανθρώπους στην περιοχή σας,περπατήστε.

8. Βελτίωση της υγείας Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες είναι υπέρβαροι. Ταμισά από τα ταξίδια μας με αυτοκίνητο είναι για αποστάσεις μικρότερες απόδύο χιλιόμετρα. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων είναι αυτονόητη. Συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες vs ΣΒΑΚΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανήκει στο παρελθόν Προετοιμάζουν το αύριο Έμφαση και απόλυτηπροτεραιότητα στημηχανοκίνητη κυκλοφορία

Προτεραιότητα στον άνθρωπο, ως άτομο και ως κοινωνικό ον

Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα

Βασικός στόχος: Προσβασιμότητακαι ποιότητα ζωής

Έμφαση στα μέσα μεταφοράς Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομικήανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες,περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία

Διοικητικά όρια. Είναι δέσμιος τωνδιοικητικών, πολύ συχνάαναντίστοιχων με την ταυτότητα τουαστικού τοπίου, ορίων ενός δήμου.

Λειτουργικά όρια. Εμπνέονται απόιστορικές, κοινωνικές, οργανικές καιλειτουργικές σχέσεις, που ξεπερνούντα συγκεκριμένα διοικητικά όρια, και τις προβάλλουν. Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί Διεπιστημονικός ΣχεδιασμόςΒραχυ/μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα Έμφαση στις υποδομές Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών

Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός από Ειδικούς

Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού.

Η εκπόνησή τους έχει ημερομηνία λήξης.

Αποτελούν μια φιλοσοφία τηςατομικής και συλλογικής ζωής, πουδεν έχει τέλος.

Τί είναι τα ΣΒΑΚ και τί προβλήματα έρχονται να λύσουν Τα ΣΒΑΚ αποτελούν

Στρατηγικά Σχέδια,που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτώνκαι τη διανομή των εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατάπροτεραιότητα, έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων, στονδιαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
(β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκώνπροσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, στην ασφάλειακατά τις μετακινήσεις, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τωνεκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας,στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά τημετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην ενίσχυση τηςελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν, τόσο στο παρόν, όσο και στο άμεσο μέλλον, αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, για την στρατηγική αντιμετώπιση τωνθεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Προβλήματα που καλούνται τα ΣΒΑΚ να λύσουν

Στην πλειονότητά τους, τα μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν μεν τηνκοινωνία, πλην όμως προκαλούν και σοβαρές παρενέργειες.Οι συγκεκριμένες παρενέργειες προκαλούν δαπάνες, που ανέρχονταιγια την Ευρώπη των 28 κρατών-μελών σε:
210 δισεκατομμύρια για ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση τουαυτοκινήτου
30 δισεκατομμύρια λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές των αυτοκινήτων
60 δισεκατομμύριαλόγω της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η χρήση τωναυτοκινήτων
100 δισεκατομμύρια για την κατασκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
25 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση του θορύβου που παράγουν τααυτοκίνητα
750 δισεκατομμύρια συνολικά για τις  οδικές υποδομές μηχανοκίνητωνοχημάτων, από τα οποία μόνο τα 280 δις € αποσβένονται από φόρους και χρεώσεις για το αυτοκίνητο.

* * Πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Πύργου»

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Πύργου».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στις 12:00μμ. μέσω του συνδέσμου: Α Διαβούλευση Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Πύργου.