Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ.

Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου (υποέργο1)»

them.pdf