Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοτσώνη Νικόλαο του Σπήλιου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών – Απασχόλησης και Τουρισμού – Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου Πύργου.
Στον ανωτέρω δεν θα παρέχεται αντιμισθία και η θητεία του ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 10-11-2021 μέχρι 9-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν, καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤ-ΡΧΟΣ.pdf