Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου
Ορίζουμε τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραγκαντώνη Παναγιώτη του Ηλία, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Δημοτικής Ενότητας Βώλακος, με θητεία από 29-09-2021 μέχρι 28- 09 -2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν, καθ’ ύλη, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ (1).pdf