ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος   Πύργου

 Έχοντας υπόψη

  • Την με αριθμ. 60/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου με τίτλο: «Λειτουργική αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παραπλεύρων οδών » προϋπολογισμού 632.000,00 ευρώ
  • Το Θεωρημένο  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών του έργου
  • Το με αριθμ. 37766/30/12/21 έγγραφο του αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ.» για κλείσιμο τμηματικό των οδών  λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης .
  • Τις  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
  • Τις  διατάξεις του άρθρου 75παρ.γ.περ.4&5 του ν.3463/2006
  • Τις  διατάξεις του άρθρου 94 παρ.2 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
  • Τα άρθρα 48 & 52 του Ν.2696/1999 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  • Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων  ατυχημάτων λόγω της έναρξης εργασιών ανάπλασης των οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου και πιο συγκεκριμένα των  παρακάτω οδών : Κολοκοτρώνη, Κρεστενίτη, Αγίου Νικολάου, Λετρίνων , Σισίνη, Πετραλιά και Αγίου Χαραλάμπους.

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Άρθρο 1ο.  Την διακοπή της  κυκλοφορίας των οχημάτων επί  των  δημοτικών  οδών  Κολοκοτρώνη, Κρεστενίτη, Αγίου Νικολάου, Λετρίνων, Σισίνη, Πετραλιά και Αγίου Χαραλάμπους   για το  χρονικό διάστημα από 27/01/2022 έως και την 6/9/2022 , για να εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με την μελέτη και το Θεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου για την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου. Η διακοπή της οδικής κυκλοφορίας θα λαμβάνει χώρα ανάλογα με την φύση των εργασιών που θα εκτελούνται ανά δημοτική οδό.

Άρθρο 2ο.   Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται  και τιμωρούνται  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103&104 του Κ.Ο.Κ  ν.2696/99  όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.ΟΚ.»

Άρθρο 3ο .  Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει  στις 27/01/2022 έως και την 6/9/2022.    

               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Αρχεία