Δήμος Πύργου:  Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε νυν Αντιδήμαρχο

* Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος με απόφαση του όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπηλιωτόπουλο Ιωάννη του Γρηγορίου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πύργου, με θητεία από 15/1/2021 μέχρι 14/1/2022, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Tην εποπτεία και την ευθύνη για την οργάνωση και σωστή λειτουργία του Όρχου των οχημάτων του Δήμου Πύργου και ειδικότερα την ευθύνη για την αγορά, επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων – οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Πύργου.

– Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής – Αλιείας και Κτήνοτροφιας, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.

– Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

– Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

– Την υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

– Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 

* Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος με απόφαση του ανέθεσε στον Αντιδήμαρχο Πύργου κ. Κοτσώνη Νικόλαο του Σπήλιου, την ευθύνη και τη διαχείριση της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης του Δήμου, και ειδικότερα:

–  Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

– Την εξ ολοκλήρου εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.

–  Την εποπτεία και ευθύνη όλων των περιουσιακών στοιχείων (εκτός των οχημάτων-μηχανημάτων)  της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

–  Την ευθύνη για την προετοιμασία υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης.

– Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

– Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.