Συνεδρίασε (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Σε δια περιφοράς συνεδρίαση (με βάση τα νέα ισχύοντα μέτρα και τα σχετικά προβλεπόμενα από το υπουργείο Εσωτερικών) κλήθηκε και πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την Τρίτη 24/11.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου  Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάση του επιχειρησιακού προγράμματος  2020-2023 Δήμου Πύργου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία Τουριστικού Λεωφορείου  Δ.Χ. αστικής περιήγησης ανοικτού τύπου σε ειδική διαδρομή, εντός  του Σχεδίου Πόλης Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4.    Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

(Τα θέματα 1, 2, 4, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από τους συμμετέχοντες συμβούλους, και το θέμα 3 ομόφωνα).