ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 15-4-2020

Κλήθηκε σε συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

στις 15-4-2020 Μ. Τετάρτη και ώρα 10.30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:1.      Α. Ενημέρωση σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

από τον κορωνοϊό καθώς και σχετικά με τα μέτρα ανακούφισης των

πληττόμενων φυσικών και νομικών προσώπων  και παροχής βοήθειας σε

οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Β. Υποβολή νέων προτάσεων.2.      Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης με ταυτόχρονη αναμόρφωση του

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ.147/2020

απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.3.      Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.

έτους 2020, κατόπιν:

3.1      της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής

Επιτροπής

3.2     της υπ’ αριθμ. 148/2020 απόφασης – εισήγησης  της Οικονομικής

Επιτροπής

3.3     της υπ’ αριθμ. 149/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής

Επιτροπής

3.4     της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής

Επιτροπής.4.      Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής  του Δήμου

Πύργου για το έτος 2020,  κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου .5.      Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του

δήμου Πύργου και του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με σκοπό την

παραχώρηση οχήματος για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Τ.Κ

Κατακόλου.

Β. Έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου

Β. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της Π.Σ και του

ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου

Γ. Ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του δήμου με τους αναπληρωτές τους στην

Κοινή Επιτροπή της Π.Σ6.      Λήψη απόφασης έγκρισης της διενέργειας τακτικού διαχειριστικού

ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής

χρήσης 2020,  ορισμός ορκωτών λογιστών – ελεγκτών» και καθορισμός του

ύψους της αμοιβής τους.7.      Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την  κάλυψη αναγκών της

Υπηρεσίας Καθαριότητας.

8.      Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση μονάδας

θερμοκηπίου.9.      Λήψη απόφασης  για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των 

Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης του

λογαριασμού.

10.     Λήψη απόφασης: α) έγκρισης συνεργασίας με Τραπεζικό Ίδρυμα στο πεδίο

του εκσυχρονισμού του μηχανισμού εισπράξεων οφειλών μέσω ενός

αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού κυκλώματος εισπράξεων και β.

Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.11.     Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία της Π.Ε.

Ηλείας για την παραχώρηση στο Δήμο Πύργου τμήματος της κοίτης του

Πηνειακού Λάδωνα για την εκμετάλλευση και την εξόρυξη αδρανών υλικών για

τις ανάγκες της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Πύργου.12.     Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’  αριθμ 10/2020 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της

ΔΕΥΑ Πύργου».13.     Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 733/2006 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεως της κ. Ζούπη Χρυσής με

την οποία ζητείται η χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ επί της οδού Μανωλοπούλου έμπροσθεν του κτιρίου (πρώην

ΔΕΗ)».