ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -10/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        

                                                                                                       Προς:

 • Τον κ. Δήμαρχο 

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική «Δια Περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως οι διατάξεις αυτές αναλύθηκαν και διευκρινίσθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

              Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Χρόνος έναρξης της συνεδρίασης καθορίζεται η 9η πρωινή της 10ης Απριλίου 2020 (ημέρα Παρασκευή)   και η λήξη της η 12η μεσημβρινή.

  Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6936 531694),  είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου επιδίδοντας σχετικό έγγραφο με τις απόψεις και την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ.147/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν:

  1.  της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

  2. της υπ’ αριθμ. 148/2020 απόφασης – εισήγησης  της Οικονομικής Επιτροπής 

  3. της υπ’ αριθμ. 149/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

  4. της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με σκοπό την παραχώρηση οχήματος για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Τ.Κ Κατακόλου. 

Β. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της Π.Σ 

Γ. Ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή της Π.Σ

 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’  αριθμ 10/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Πύργου»

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής χρήσης 2020,  ορισμός ορκωτών λογιστών – ελεγκτών» και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους.

 1. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την  κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 2. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση μονάδας θερμοκηπίου.

 1. Λήψη απόφασης  για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης του λογαριασμού.

 2. Λήψη απόφασης: α) έγκρισης συνεργασίας με Τραπεζικό Ίδρυμα στο πεδίο του εκσυχρονισμού του μηχανισμού εισπράξεων οφειλών μέσω ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού κυκλώματος εισπράξεων και β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 1. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 733/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεως της κ. Ζούπη Χρυσής με την οποία ζητείται η χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ επί της οδού Μανωλοπούλου έμπροσθεν του κτιρίου (πρώην ΔΕΗ)». 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                           

                                                                                              ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ