ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος: 23 -10-2019 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αριθμ.Πρωτ. 29746 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πατρών & Τ.Πετροπούλου 

ΤΚ 27131 , Πύργος 

Πληρ. Βαρελά Νικολέττα 

Τηλ.: 26213 – 62643 

Fax: 26213 – 62642 

ΠΡΟΣ 

Forum (training k consulting) 

Ταχ. Δ/νση : Λιοσίων 117 

Πλ.Αττικής – ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10440 

Τηλ:2130 716373 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος μας , κατόπιν αίτησης συμμετοχής της υπαλλήλου του , ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ , (Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ) και του Γενικού 

Γραμματέα του ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ , ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την παρακολούθηση 

επιστημονικού σεμιναρίου που θα διεξαχθεί στην Ναύπακτο την 01 κ ́ 02 

Νοεμβρίου 2019 , με θέμα << ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κ ́ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ >> . 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (ΚΛΕΙΣΤΗ) μέχρι και την 

Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 12:00 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου 

μας ,( Πολύκεντρο – Πατρών κ ́ Τ.Πετροπούλου Πύργου – Ηλείας ΤΚ 27131). 

Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται , η λέξη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ , και ο τίτλος της υπηρεσίας ( ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ) για την οποία υποβάλλεται 

η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία 

της ανάθεσης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς 

Φ.Π.Α , (άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του 

άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως 

προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017). 

Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . Για το 

παραδεκτό της ένστασης απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται 

στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 , το οποίο τροποποιήθηκε κ ́ ισχύει με το 

άρθρο 43 του Ν.4605/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ