Κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας – ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων εκσκαφέα)

Κατάταξη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας – ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων εκσκαφέα)