ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο 118, παρ. 5 Ν. 4412/2016 (ΚΗΣΚ)

Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ (1).doc, Microsoft Office document icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (1).doc, Microsoft Office document icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (1).doc, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.doc