Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του Δήμου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf