1η θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) της πόλης του Πύργου

Ο Δήμος Πύργου διοργανώνει την 1η θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) της πόλης του Πύργου.

Για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου κρίνεται απαραίτητη η συγκρότηση ενός Δικτύου Φορέων, το οποίο θα υποστηρίξει τον δήμο μας σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή ενός/μίας εκπροσώπου του φορέα/ οργανισμού σας στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός και εξειδικεύεται ως ακολούθως:

α) παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. στην περιοχή παρέμβασης,

β) συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ.

γ) υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ.

– Η Ομάδα Εργασίας επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα υποστηρικτικό έντυπο για την τοποθέτηση του κάθε φορέα στην Α΄ Διαβούλευση (Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbdDMHh_zqZJDPdzI4QxWCxBiymUS9yg9hnvuKx-M8HyP_LQ/viewform

– – – Επισυνάπτεται η επίσημη πρόσκληση της διαβούλευσης

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (1).doc