Διακήρυξη διαγωνισμού "Είδη Βιβλιοπωλείου - Χαρτοπωλείου - Τυπογραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Προκηρύσσει

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το

Δήμο Πύργου κατάλληλου για τη χρήση καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα

συντροφιάς του Δήμου Πύργου, την 28/06/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν

τις προσφορές τους έως τις 28/06/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα από 10.00 πμ έως

12:00 πμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου ή στην αρμόδια επιτροπή

διενέργειεας της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του

Δήμου Πύργου κ. Αθανάσιο Κατσαρό Γεωπόνο Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού Δ. Πύργου με έδρα την οδό

Μανωλοπούλου 71 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2621-0-27362 και στα email:

programmatismos @1489. syzefxis. gov.gr και texypirgou @ yahoo.gr

Σχετικά Αρχεία