Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει ότι, εκδόθηκε η  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821/24.05.2022 (ΦΕΚ 2567/24.05.2022 τεύχος Β’), με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2  της υπό στοιχεία ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τεύχος Β’)  για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προς εξέταση δικαιούχων και της προϋπόθεσης αποσύνδεσής τους από το δίκτυο και ορίζεται ότι πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 (αντί για τις 31.12.2021 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και για τις 15.02.2022 για την αποσύνδεση από το δίκτυο) και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.         Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986.

2.         Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

3.         Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

4.         Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5.         Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

6.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).

7.         Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

8.         Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

9.         Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έντυπο αίτησης διατίθεται  από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύργου, Αγ. Σπυρίδων 31, Τηλ 2621022199 και είναι επίσης  αναρτημένο  στην ιστοσελίδα του Δήμου (κάτω, επισυναπτόμενο).

Σχετικά Αρχεία