Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βγενόπουλο Ανδρέα του Παναγιώτη, ως Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Πύργου, με θητεία από 21-09-2021 μέχρι 20-09-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σε αυτόν, καθ΄ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΨΓΠΓΩ17-ΠΚΕ.pdf