Αποφάσεις:

2014
ΑΠΟΦ. 4/2014     ΑΔΑ: ΩΡΙ5Ω17-9Χ5 – Κατάρτιση προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικονομικού έτους 2015
ΑΠΟΦ. 5/2014    ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ. 6/2014  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔ
ΑΠΟΦ. 7/2014  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΡΟΣΤ

2015
ΑΠΟΦ. 1/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΦ. 2/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2
ΑΠΟΦ. 3/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3
ΑΠΟΦ. 4/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4
ΑΠΟΦ. 5/2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ5
ΑΠΟΦ. 6/2015  ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠOΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦ. 7/2015  ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2016
ΑΠΟΦ.  01/2016   ΑΔΑ: 6Κ42Ω17-Ψ0Τ – Απόσπαση υπαλλήλων του Δήμου, στο ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
Α.Π.7545 / 17-03-2016/   ΑΠΟΦ. 01/2016 ΑΔΑ: Ψ47ΖΩ17-51Μ – Απόσπαση υπαλλήλων του Δήμου Πύργου, στο ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».

ΑΠΟΦ. 02/2016     ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2016
ΑΠΟΦ. 03/2016    ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2016   2

ΑΠΟΦ.296/2014   ΑΔΑ: 704ΘΩ17-ΙΟ9 – Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή κατά τη λειτουργία της ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:

«1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

2.Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3.Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.»

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ:

Αρμοδιότητα:Όνοματεπώνυμο:
ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ορίστηκαν επίσης ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, κατά την λειτουργία της ως
Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο(άρθρο 45 του Ν. 3979/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 11 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/30-9-2011 Τεύχος Ά) οι Δημ.Σύμβουλοι: