Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την ποικιλία των αναγκών πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από το οργανωτικό σχήμα του Δήμου Πύργου η διάρθρωση του οποίου προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δ.Σ. 5/99, ΦΕΚ 649Β’/17.05.1999) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Την υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν οι παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία

Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»
Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»
Α. Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»
1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών
3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
4. Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
5. Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Γραφείο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρ. Διευθυντής:  Παπανικολάου Αντωνία
Ταχ.Δ/νση:  Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

Ληξίαρχος Κίτσου Αικατερίνη
Διεύθυνση Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών
Γ. Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Τμήμα Η/Μ και εγκαταστάσεων
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Ε. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κυκλοφορίας & Στάθμευσης
Τμήμα Ελέγχου Επιτηδευμάτων, Επαγγελμάτων & Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ζ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
H. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Βρεφονηπίακών Σταθμών
Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
Θ. Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών