Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την ποικιλία των αναγκών πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από το οργανωτικό σχήμα του Δήμου Πύργου η διάρθρωση του οποίου προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δ.Σ. 5/99, ΦΕΚ 649Β’/17.05.1999) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Την υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν οι παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία

Α. Αυτόνομα Γραφεία «παρά τω Δημάρχω»
1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών
3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
4. Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
5. Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Γραφείο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων
Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρ. Διευθύντρια:  Ζάγκλη Σοφία
Ταχ.Δ/νση:  ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

Ληξίαρχος Κίτσου Αικατερίνη
Γ. Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Τμήμα Ταμείου
Δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Τμήμα Η/Μ και εγκαταστάσεων
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
Ε. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κυκλοφορίας & Στάθμευσης
Τμήμα Ελέγχου Επιτηδευμάτων, Επαγγελμάτων & Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Ζ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
H. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Βρεφονηπίακών Σταθμών
Θ. Αυτοτελές Τμήμα Πολεδομίας
Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δήμου Πύργου 

Ο Δήμος Πύργου εκτός από την βασική του υπηρεσιακή δομή, εποπτεύει και ένα σύνολο από επιχειρήσεις και φορείς που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με σκοπό την κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων αναγκών των δημοτών της πόλης.

Ο Δήμος  έχει συστήσει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις:

Α. ΝΠΔΔ – Οικονομικός Τομέας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Β. Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύργου (ΔΕΥΑΠ)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ)
Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)