Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού, περιόδου 2023 – 2024»
|

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού, περιόδου 2023 – 2024»