Ο Δήμαρχος Πύργου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του ν. 5056/23.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4.  Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Το υπ’ αριθμ. 38956/22-12-2023 πρακτικό ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής Πύργου δημοτικής περιόδου 1-1-2024 έως 31-12-2028.
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023, ΦΕΚ Β’ 2802/26-04-2023) για το Δήμο Πύργου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.365 κατοίκους.
 8. Tην αυτοδίκαιη λύση δυνάμει του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου.
 9. Το γεγονός ότι στον Δήμο Πύργου μπορεί να ορισθούν έξι έμμισθοι (6) Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι (άρθρα 59 παρ. 2 & 7 του ν.3852/2010, 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023, Εγκύκλιος ΥΠ. ΕΣ. αριθμ. 1333/Α.Π.110822/27.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) «Αντιδήμαρχοι»).10.              Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ως προς τους εντεταλμένους συμβούλους.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 101426/20850/22-11-2011, ΦΕΚ Β’ 2876/19-12-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύργου, με θητεία από 4-1-2024 μέχρι 30-6-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Πύργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του:

1. τον κ. Βασίλειο Παναγόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπηρεσίας Δόμησης και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος) και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, του Τμήματος Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας (πλην της Αγροτικής Οδοποιίας), και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών και Εγκαταστάσεων και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Δόμησης και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Γραφείου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών και του Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών καθώς και του προσωπικού που υπηρετεί στην ανωτέρω Υπηρεσία.

-την υπογραφή όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών έργων που αφορούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

– την έκδοση όλων των αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων που προκύπτουν από την παράβαση των άνω χορηγηθέντων αδειών και εν γένει του Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2. τον κ. Νικόλαο Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας και του Τμήματος  Ταμείου και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, προστίμων ΚΟΚ κλπ.) και εξόδων του Δήμου και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

– τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς πλην έργων.

-Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου .

– την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.

– την επιβολή πάσης φύσεων προστίμων και λοιπών κυρώσεων που άπτονται της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

– την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.

– την υπογραφή όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων πλην έργων που αφορούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

3. τον κ. Δημήτριο Τζουανόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας και ιδίως:

– την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, του Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Γραφείων Προσχολικής Αγωγής (Παιδικών Σταθμών) και του Τμήματος Βοήθειας στο Σπίτι καθώς και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την εποπτεία και την ευθύνη των δομών: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά και Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Πύργου.

– τον συντονισμό των δράσεων ΤΕΒΑ.  

– τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

– την ευθύνη των θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών περιλαμβανομένου του ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)

– την εκπροσώπηση του Δήμου για θέματα υγείας στα Υπουργεία, στα Νοσοκομεία, τις ΔΥΠΕ, το ΕΔΔΥΠΠΥ και γενικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

– τον συντονισμό ενεργειών που αφορούν θέματα παιδικής προστασίας

– την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δομών και των φορέων που  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

4. τον κ. Επαμεινώνδα Κυριαζή, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών – Κ.Ε.Π. και Αθλητισμού και ιδίως:

– την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Τμήματος Διοίκησης – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη στο Καράτουλα, Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη στο Επιτάλιο, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη στο Βούναργο) καθώς και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων καθώς και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την παρακολούθηση και τη μέριμνα για την κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, σε συνεργασία και με τους άλλους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

– την παρακολούθηση εφαρμογής και εποπτεία όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων.

– την παρακολούθηση και την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παιδότοπων, παιγνιόχαρτων καθώς και κάθε δραστηριότητας, που κατά την κείμενη νομοθεσία εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία αδειοδότησης, παράτασης ωραρίου χρήσης αδειών μουσικών οργάνων και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα.

– την έκδοση αποφάσεων και πράξεων που αφορούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων και την προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση αποφάσεων και πράξεων που αφορούν καταστήματα τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια.

– την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, την έκδοση των σχετικών αδειών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

-την ευθύνη λειτουργίας, τη διαχείριση και τη συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου.

-τη διοργάνωση αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων.

– την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.

– την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και σωματεία του Δήμου Πύργου.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

5. τον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλο: καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

-την άσκηση των αρμοδιοτήτων Αγροτικής Οδοποιίας, που υπάγεται στο Τμήμα Αυτεπιστασίας-Συντηρήσεων και Αγροτικής Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, ήτοι τη συντήρηση, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων αγροτικής οδοποιίας.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Επίσης, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ωλένης και του μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου:

-την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της ανωτέρω δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας της ανωτέρω δημοτικής ενότητας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

– την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.

6. τον κ. Βασίλειο Φάμελο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου και ιδίως:

– την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

–  την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, ήτοι του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, του Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, του Τμήματος Πρασίνου και του Γραφείου Διαχείρισης – Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων καθώς και του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την εξ ολοκλήρου εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.

– το έργο και την εποπτεία  αποκομιδής των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.

– την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

– την εποπτεία και ευθύνη όλων των περιουσιακών στοιχείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας -Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

– την ευθύνη για την προετοιμασία υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης.

– την εποπτεία και ευθύνη του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και της κίνησής τους.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

7. τον κ. Θεόδωρο Κόρδα, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και ιδίως:

– την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και των επί μέρους υπαγόμενων σε αυτήν Τμημάτων, ήτοι του Τμήματος Παιδείας και του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης καθώς και του συνόλου του προσωπικού της ανωτέρω Διεύθυνσης.

– την εποπτεία και την ευθύνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

– την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δομών και των φορέων που  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

8. τον κ. Γεώργιο Κάρδαρη. καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων Πολιτισμού και ιδίως:

– την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, με τη δημιουργία και ενίσχυση τοπικών δομών πολιτισμού.

– την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η  συμμετοχή τους σε αυτά.

– τον συντονισμό της δράσης και την ενίσχυση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στον Δήμο.

– την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δομών και των φορέων που  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου.

– την έκδοση και υπογραφή των διοικητικών αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

– την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση ορισμού του αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου οποτεδήποτε.

Δ.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Επαμεινώνδα Κυριαζή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Θεοδώρου,

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Θεοδώρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επαμεινώνδας Κυριαζής.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Παναγόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Φάμελος.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Φάμελου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παναγόπουλος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Τζουανόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Θεοδώρου.

Στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντόπουλου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παναγόπουλος.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Κόρδα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζουανόπουλος.

η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Κάρδαρη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζουανόπουλος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επαμεινώνδας Κυριαζής, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Θεοδώρου.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. 

Ζ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με θητεία από 4-1-2024 μέχρι 30-6-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, χωρίς αμοιβή:

1. τον κ. Παντελεήμονα Αθανασόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, και αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αποτυπώνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων και  πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, που  σχετίζονται με τους πιο πάνω αναφερόμενος τομείς καθώς και το σύνολο του προσωπικού των ανωτέρω οργανικών μονάδων.

2. τον κ. Αλέκο Γαλανόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, και αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του τομέα Τουρισμού και ιδίως:

– την εκπόνηση, υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των  περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

– Το συντονισμό της δράσης και την ενίσχυση φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.

– Την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού.

– την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων και  πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, που  σχετίζονται με τον πιο πάνω αναφερόμενο τομέα.

3. τον κ. Αθανάσιο Τσαμπρινό, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, και αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και ιδίως:

-την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 – την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων και  πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, που  σχετίζονται με τους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς.

4. τον κ. Βασίλειο Λιακόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, και αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του τομέα Νεολαίας και  Εθελοντισμού:

-την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους

– την ενημέρωση των νέων για προγράμματα και πολιτικές που τους αφορούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

– την ανάπτυξη δράσεων για τους νέους στους τομείς: Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ανεργία – Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, Ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνικός αποκλεισμός – Κοινωνική Ενσωμάτωση – Δικαιώματα των Νέων

– την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης

Την υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

-την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού

-την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων και  πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, που  σχετίζονται με τους πιο πάνω αναφερόμενος τομείς.

5. τον κ. Γεώργιο Βέρροιο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, και αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής – Αλιείας και Κτηνοτροφίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και ιδίως:

– την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

– την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

– τη φροντίδα, την περισυλλογή και την εν γένει διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, όλων των εγγράφων και  πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, που  σχετίζονται με τους πιο πάνω αναφερόμενος τομείς.

Επίσης, και του αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι κατά τόπον αρμοδιοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Ιάρδανου του Δήμου Πύργου:

-την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της ανωτέρω δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας της ανωτέρω δημοτικής ενότητας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

– την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.

6. την κ. Ελένη Μπαγιώργου _ Κλωνάρη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, με  αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των κάτωθι κατά τόπον αρμοδιοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Βώλακος του Δήμου Πύργου:

-την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της ανωτέρω δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας της ανωτέρω δημοτικής ενότητας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

– την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ