22

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.:  31563

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                           

                                                                                                        Προς:

 • Τον κ. Δήμαρχο 

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

      Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 9  του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Σάββατο  και ώρα 12.00 μεσ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα, με τo άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τις αρνητικές εξελίξεις  που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής ΤΕΦΑΑ στον Πύργο».

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κοινοποίηση:       

 • Γενικό Γραμματέα Δήμου

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :

Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 

        Αν. Προϊστ/νη κ. Π. Χριστοπούλου

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος

Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκα Άγγελο

 • Δ/νση Προγραμματισμού:

Αν. Προϊστ/νη κ.  Γούργουρα Σοφία

 • Δ/νση Παιδείας

Αν. Προϊστ/νη κ. Ζάγκλη Σοφία

 • Δ/νση Καθαριότητας:

Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη

 • Υπηρεσία Δόμησης:

Αν.Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο

 • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και

Υγείας

Αν. Προϊστ/νος κ. Ιωάννη  Αλεξανδρόπουλο

 • Δ/νση Κ.Ε.Π:

Προϊστάμενος κ. Κουλούκη Ιωάννη