τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημιουργία: 09/13/2019 - 17:39

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

    Ο Δήμος μας,  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια 03 τεμ. παγκακίων σύμφωνα  με την συνημμένη τεχνική περιγραφή , προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες  της πόλης του Πύργου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή) , ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης  390,60 € , μέχρι την Τρίτη 17-09-2019  και ώρα 13:00 

 Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο – κεντρική πλατεία Πύργου). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,  η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά  και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

  Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά  για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία της ανάθεσης είναι  κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς Φ.Π.Α , (άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017  άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) .                          .                             

            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΥΡΓΟΥ

                                                                              

                                                                                   

                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.