τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Προμήθεια , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού οχημάτων

Δημιουργία: 09/17/2019 - 13:46

 

 

 

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 19801/18-07-2019  Πρωτογενούς αιτήματος, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ΄ Πρασίνου ,  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού οχημάτων του ,   σύμφωνα  με την συνημμένη  μελέτη . 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά (κλειστή), μέχρι την  …Παρασκευή 20/09/2019……  και ώρα 13:00 

 Οι προσφορές  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο – Κεντρική πλατεία Πύργου ΤΚ 27131 ). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,  η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά  και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου  η υποχρέωση αφορά:

  • για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και

  • για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Φορολογική  ενημερότητα. 

  2. Ασφαλιστική  ενημερότητα (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ   Εταιρείας και Διοικούντων)

  3. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (π.χ. καταστατικό). 

  4. Τυχόν  ένσταση κατά  της παρούσας πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι  πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται παράβολο  υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 , το οποίο  τροποποιήθηκε κ΄ ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Προμήθεια , εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού οχημάτων | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.