Ο  Δήμος  μας, ενδιαφέρεται  να αναθέσει την προμήθεια   με τίτλο : ανανέωση 80 αδειών χρήσης  για ένα έτος του λογισμικού προστασίας έναντι των ιών  (antivirus) ESET  NOD 32 , των  Η/Υ των υπηρεσιών  του  ,   σύμφωνα    με την συνημμένη   τεχνική περιγραφή. Παρακαλούμε   να μας αποστείλετε σχετική προσφορά  (κλειστή) , ενδεικτικού  προϋπολογισμού δαπάνης  1.289,60 €, μέχρι την ……Παρασκευή……

20/09/2019 …..  και ώρα 13:00 

 Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο – κεντρική πλατεία Πύργου). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ,  η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά  και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

  Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά  για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία της ανάθεσης είναι  κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς Φ.Π.Α , (άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017  άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) .     

Τυχόν  ένσταση κατά  της παρούσας πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι  πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται παράβολο  υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 , το οποίο  τροποποιήθηκε κ΄ ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ antivirus 2019.pdf