τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

Δημιουργία: 09/08/2019 - 17:00

  

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                                                                                 

          


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τις βεβαιωμένες οφειλές σας, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019 (άρθρα 110-117) έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις :

Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) 

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 

 

Οι οφειλές προς τον Δήμο μπορούν να εξοφληθούν από 0 (εφάπαξ) έως και 100 δόσεις με ελάχιστη την δόση των 20€. 

 

Για να επωφεληθείτε της ρύθμισης:

 1. Θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύργου, στο Πολύκεντρο, Πατρών & Τ. Πετροπούλου 2, στον Πύργο. 

2. Να καταβάλετε την πρώτη δόση ή εφάπαξ το αργότερο σε τρεις μέρες από την αίτηση. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ. 

 


Τηλέφωνα πληροφοριών: 

2621362645,2621362665

 

                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ | Δήμος Πύργου

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.