ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΛΑΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

3.4 Δράσεις του Δήμου Πύργου στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών μετά την εκδήλωσή τους

Ο Δήμαρχος Πύργου, ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, όταν ενημερωθεί για την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου και αναλόγως της εξέλιξής της, δρομολογεί δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή της και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος  ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Ηλείας  στα διοικητικά όρια του οποίου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Πύργου κινητοποιεί δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

 • την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 • την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β.,
 • την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που διενεργείται με ευθύνη του Π.Σ., με την διάθεση μέσων που διαθέτει ο Δήμος Πύργου  (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων, κλπ.). Νοείται ότι αιτήματα του Π.Σ. για υποστήριξη του έργου του, που αρχικά υποβάλλονται τηλεφωνικά, θα πρέπει να ακολουθούνται με την αποστολή σχετικού εγγράφου.
 • την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος  και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, καθώς και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προληπτικά απομακρυνθεί με οργανωμένο τρόπο σε ασφαλή χώρο
 • την εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών, στις περιπτώσεις που η απόφαση, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ή τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4249/2012 και
 • την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ απευθείας ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 • την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου Πύργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους
 • την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου Πύργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ) αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου   για την κήρυξη του Δήμου Πύργου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
 • την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο Πύργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Νοείται ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης λόγω δασικών πυρκαγιών αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.
 • την σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου Πύργου
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

 

3.5 Δράσεις του Δήμου Πύργου στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο Πύργου συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή
 • την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 • την δρομολόγηση δράσεων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών
 • τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669/Β΄/2019),
 • την αποστολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής
 • την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  , στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.