22

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.:  34282

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        

                                                                                                       Προς:

 • Τον κ. Δήμαρχο 

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Τους Προέδρους των Κοινοτήτων : Πύργου, Αλφειούσας, Βουνάργου, Κατσαρού, Φοναϊτικων, 

Αγ. Αποστόλων, Κατακόλου

      Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 6 του μηνός  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πύργου.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν  των υπ’ αριθμ. 279/2019, 289/2019 και 294/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση οδού από εθνική οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας – Γενικό Νοσοκομείο Πύργου – Διασταύρωση Επαρχιακής οδού Πύργου Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού 495.000,00€ με το ΦΠΑ

Β. Ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Πύργου» Β. Επαναπροκήρυξης μιας θέσης υπαλλήλου ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού, για τη διοικητική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Πύργου Ηλείας.

 1. Λήψη απόφασης παραχώρησης πάρκου – πλατεία ΣΠΚ στη ΔΗΚΕΠ για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων  Χριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2020, για τη χρονική περίοδο από 6-12-2019 έως 15-1-2020

 2. Λήψη απόφασης προσωρινής μετακίνησης των οικίσκων από την οδό Αθανασίου Διάκου στο Θεματικό Πάρκο «ΞΥΣΤΡΗ» και παραχώρησή τους στη ΔΗΚΕΠ για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.

 1. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων επί της δημοτικής οδού Αλφειούσας έως ΧΑΔΑ Λίμνες του Δήμου Πύργου, λόγω επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων.

 1. Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού , κατόπιν του υπ’ αριθμ. 32118/14-11-2019 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.

 2. Λήψη απόφασης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού , κατόπιν του υπ’ αριθμ. 32051/14-11-2019 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.

 1. Συζήτηση σχετικά με την παροχή κινήτρων για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 1. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:

11.1 «Αγροτική Οδοποιϊα των Τ.Δ. Βουνάργου – Κατσαρού – Φοναϊτικων – Αγ. Αποστόλων» δαπάνης 800.000,00€ με ΦΠΑ.

11.2 «Επισκευή τμήματος κρηπιδώματος λιμένα Κατακόλου» δαπάνης 34.000,00€ με ΦΠΑ.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                              ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κοινοποίηση:       

 • Πρόεδρο ΔΗΚΕΠ

 • Γενικό Γραμματέα Δήμου

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :

Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 

      Αν. Προϊστ/νη κ. Π. Χριστοπούλου

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος

Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκα Άγγελο

 • Δ/νση Προγραμματισμού:

Αν. Προϊστ/νη κ.  Γούργουρα Σοφία

 • Δ/νση Παιδείας

Αν. Προϊστ/νη κ. Ζάγκλη Σοφία

 • Δ/νση Καθαριότητας:

Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη

 • Υπηρεσία Δόμησης:

Αν.Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο

 • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και

Υγείας

Αν. Προϊστ/νος κ. Ιωάννη  Αλεξανδρόπουλο

 • Δ/νση Κ.Ε.Π:

Προϊστάμενος κ. Κουλούκη Ιωάννη