ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ12-2-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Πύργος 1 2 2020 

Αριθ. Πρωτ.: 3778 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Προς: Τον κ. Δήμαρχο Ο Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Πύργου, Βυτινεϊκων 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έκφραση γνώμης επί του ετήσιου απολογισμού έτους 2019 και 

προγραμματισμού έτους 2020 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ) Ν. Ηλείας. 2. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού τιμολόγησης Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)Ν. Ηλείας για το έτος 2020

3. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπαριθμ. 383/2019 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 

αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. 4. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός της 

Κοινότητας Βυτινεϊκων

6. Λήψη απόφασης: α. έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στο «Εθνικό Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). β. Ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του γ. Ορισμού Συντονιστή του προγράμματος 6. Αποδοχής καταβολής ετήσιας εισφοράς ε. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης εγγραφής και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου

1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

επί της πλατείας «Σ. Καράγιωργα» στο Σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», στις 28 και 29 Μαρτίου 2020, για την τοποθέτηση αψίδας εκκίνησης στα πλαίσια του 6ου Μαραθωνίου Ολυμπίας

8. Λήψη απόφασης συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την 

εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου για το 

έτος 2020. 9. Λήψη απόφασης ορισμού (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους

για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για το έτος 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αν. Προϊστ/νος κ. Ι. Αλεξανδρόπουλος Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκα Άγγελο Δ/νση Προγραμματισμού

Αν. Προϊστίνη κ. Γουργουρα Σοφία Δ/νση Παιδείας 

Αν. Προϊστίνη κ. Ζάγκλή Σοφία Δ/νση Καθαριότητας: Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη Υπηρεσία Δόμησης: Αν.Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Αν. Προϊστ/νος κ. Χριστοπούλου Παναγιώτα Δ/νση Κ.Ε.Π: Προϊστάμενος κ. Κουλούκη Ιωάννη 

PDF icon ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12-2-2020.pdf