ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 24-6-2020

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις

24-6-2020, με θέμα ημερήσιας διάταξης:Λήψη απόφασης : Α. Υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου  «Ανάπλαση

τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου»  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

2019-2020, άξονα προτεραιότητας 1. “Αστική Αναζωογόνηση 2019” και

Β. Κάλυψης από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού 293.200,00€, πέραν του ποσού

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του προτεινόμενου

υπό ένταξη έργου.