ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ  «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων προς σύναψη Σύμβασης
Έργου Κ.Δ.Β.Μ.)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την
υπ΄ αριθμό.:5836/343/17-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ),
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς
σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα
11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές
τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις
09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα
Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publ
icity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gi
a-tin-ekpaidefsi-enilikon

Email: europeanagenda@minedu.gov.gr