«Ορισμός Εντεταλμένης Συμβούλου»

«Ορισμός Εντεταλμένης Συμβούλου»

Ο Δήμαρχος Πύργου 

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτ. Ι΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Τεύχος Α’ 87) και την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ 138/16.06.2011 Τεύχος Α΄).

  2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

  3. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών  του Δήμου.

  4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας. 

  5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο  κ. Χριστοπούλου – Πισιμάνη Ασπασία του Διονυσίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο και της αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την ευθύνη για την παροχή νερού και σίτισης στα αδέσποτα ζώα καθώς και γενικότερα την προώθηση θεμάτων που άπτονται στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

     Η ανωτέρω θα συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τουρισμού, το Γραφείο Εθελοντισμού  του Δήμου Πύργου, τις Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 και τυχόν Φιλοζωικές Οργανώσεις και Σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύργου.  

     Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.