ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 
προς τα μέλη
 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  για την 27η τακτική συνεδρίαση τη  ΤΕΤΑΡΤΗ 18-9-2019 ΩΡΑ 13:00
(Παρακαλείσθε να ενημερώσετε σε περίπτωση απουσίας ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής.)
 
Το Γραφείο Δημάρχου παρακαλείται για την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΔ:  

 

1.      

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 11 του Ν. 3852/10 και

90/2019 Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ) για τη θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021.

 

 

2.      
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2019.

 

 

3.      
Λήψη απόφασης έγκρισης του από
30-8-19 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ».

 

 

4.      
Λήψη απόφασης έγκρισης του από
23-8-19 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού της προμήθειας: «ΕΙΔΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» που αφορά στα τμήματα 3 & 4 για τις

Σχολικές Επιτροπές.

 

 

5.      
Λήψη απόφασης επί αιτήματος
παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού, υπολόγου υπαλλήλου, για δαπάνες
επέκτασης δημοτικού φωτισμού λόγω καθυστέρησης έκδοσης τιμολογίου ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

6.      
Λήψη απόφασης εξειδίκευσης
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2019.

 

 

7.      
Λήψη απόφασης έγκρισης
μετακινήσεων αιρετών εκτός έδρας.

 

 

8.      
Λήψη απόφασης έγκρισης του από 10-9-19
πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙΟΥ» .

 

 

9.      
Λήψη απόφασης παράτασης
προθεσμίας της υπ’αρ. 37263/28-12-18 σύμβασης προμήθειας αδρανών υλικών.

 

 

10.  
Λήψη απόφασης έγκρισης δυο
αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ που αφορούν σε τροποποίηση του προϋπολογισμού
χρήσης 2019.

 

 

11.  
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
για σύνταξη και κατάθεση κάθε απαραίτητου εγγράφου και παράσταση ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Πύργου στις 1-10-2019 (ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία) κατά τη
συζήτηση της με αρ.κατ.: 10/2019 αγωγής της ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ κατά του Δήμου Πύργου .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ