Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Φορέων Αθλητισμού. Στο Μητρώο αυτό, μπορούν να εγγραφούν όλοι οι φορείς οι οποίοι εδρεύουν στον Δήμο Πύργου και δραστηριοποιούνται με Αθλητικές δραστηριότητες.

Για την εγγραφή τους, οι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν:

Στοιχεία Μητρώου ΑΑΔΕ (εκτυπωτικό taxisnet)

Απόφαση Οργάνου Διοίκησης περί ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Νόμιμου Εκπροσώπου.

Καταστατικό.

Αντίγραφο Αθλητικής Αναγνώρισης από γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική δ/νση αλληλογραφίας).

Παράλληλα, όλοι οι φορείς που επιθυμούν την συνεργασία με τον Δήμο Πύργου, για την οργάνωση εκδηλώσεων, καλούνται να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο των δράσεων, για το έτος 2020. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, κατ΄ ελάχιστο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: α) περιγραφή των δράσεων, β) συμμετέχοντες φορείς, γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δ) προϋπολογισμό και ε) αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία/οικονομία.