Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 14 του μηνός  Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο  67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους της εταιρείας ENERGEAN και συζήτηση σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Α΄ φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ.

 2. Λήψη απόφασης έγκρισης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν  των υπ’ αριθμ. 258/2019 και 275/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Γ΄ τριμήνου 2019 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 , κατόπιν της υπ’ αριθμ. 263/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 4. Λήψη απόφασης καθορισμού συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, σύμφωνα με την υπ’ αρθμ. 273/2019 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου FFTH A/K Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 2. Λήψη απόφασης επιβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και παροχής εγγυήσεων στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου FFTH Α/Κ Πύργου, κατόπιν της 262/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 3. Λήψη απόφασης καθορισμού ύψους: α. Αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ και β. Αποζημίωσης των μελών του,  για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.

 4. Λήψη απόφασης ανάληψης λειτουργίας και διαχείρισης της δομής του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων από το Δήμο Πύργου (σχετ. υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης).

 5. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Σάκη Καράγιωργα, στη ΔΗΚΕΠ για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς (από 20-11-2019 έως 15-1-2020).

 1. Λήψη απόφασης καθορισμού ύψους αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.

 1. Λήψη απόφασης: 

 • Συμμετοχής του Δήμου Πύργου στη δράση «Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

 • Ορισμού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.  ως δικαιούχο της Πράξης μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να υποβάλλει πρόταση στην ΕΥΔ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και να υλοποιήσει τη δράση

 • Έγκρισης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που συμμετέχουν στη δράση.

 • Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

 • Ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 • Ορισμού γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.

 

 1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.