ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                             ΠΥΡΓΟΣ: 14 / 10 /2019                                                                                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                     Αριθμ.Πρωτ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος   Πύργου

 Έχοντας υπόψη

  • Την με αριθμ. 2/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου με τίτλο: «Αναμόρφωση και αστική ανάπλαση χώρου πλατείας Ανδριάρα» προϋπολογισμού 228.899,68 ευρώ 

  • Το Θεωρημένο  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών του έργου

  • Το με αριθμ. 28584/14-10-19 έγγραφο του αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-Δ.Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.» για κλείσιμο της οδού λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης .

  • Τις  διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»

  • Τις  διατάξεις του άρθρου 75παρ.γ.περ.4&5 του ν.3463/2006

  • Τις  διατάξεις του άρθρου 94 παρ.2 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

  • Τα άρθρα 48 & 52 του Ν.2696/1999 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

  • Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων  ατυχημάτων λόγω της έναρξης εργασιών ανάπλασης της πλατείας και της οδού Τ. Καζάζη

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

      Άρθρο 1ο.  Την διακοπή της  κυκλοφορίας των οχημάτων επί  της δημοτικής οδού Τάσου Καζάζη από την οδό Ομήρου έως την οδό Καπετάν Γιώργη για το  χρονικό διάστημα από 14-10-2019 έως και την 31/12/2019 τουλάχιστον, για να εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με την μελέτη και το Θεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου .

Άρθρο 2ο.   Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται  και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103&104 του Κ.Ο.Κ  ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.ΟΚ.» 

Άρθρο 3ο .  Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει στις 14-10-2019 έως και 30-12-2019 τουλάχιστον.

                                                                                       

              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

                                                                                

                                                                                    

                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ