Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε δια περιφοράς συνεδρίαση με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου σε δια περιφοράς συνεδρίαση με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Λήψη απόφασης παράτασης της επιβολής του πάγιου τέλους για την κάλυψη

των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας του διυλιστηρίου στον Ερύμανθο

ποταμό.2.      Λήψη απόφασης έγκρισης διαμόρφωσης «Εισόδου – Εξόδου»  οχημάτων στις

εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»

ιδιοκτησίας κ. Τσαούση Βασιλείου του Αθανασίου, που βρίσκονται στη θέση

«Στρογγυλό» της Κοινότητας Επιταλίου του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’

αριθμ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3.      Λήψη απόφασης έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου

για τις λειτουργικές ανάγκες της νέας υπό ίδρυση επιχείρησης

μηχανουργείου ιδιοκτησίας κ. Νεοφώτιστου Αθανασίου που βρίσκεται στην

Κοινότητα Πύργου επί της οδού Υψηλάντου 40, κατόπιν της υπ’ αριθμ.

5/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.4.      Λήψη απόφασης έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου για την εγκατάσταση

νέας τριφασικής παροχής στην Κοινότητα Λαντζοϊου πλησίον του μνημείου

του Χ. Βιλαέτη.5.      Λήψη απόφασης έγκρισης της πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Πύργου, για

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.6.      Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του

Πνευματικού Κέντρου που βρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας Μουζακίου

στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μουζακίου Ηλείας για πολιτιστικές εκδηλώσεις

– δράσεις του Συλλόγου.

7.      Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού

Σχολείου Κορυφής, στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κοινότητας «ο Άγιος

Γεώργιος» για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δράσεις για το έτος 2020.

8.      Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας αμιγούς αίθουσας παροχής

υπηρεσιών διαδικτύου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύργου επί της οδού

Αγ. Νικολάου 2, στην κ. Αυγουστίνου Σταυρούλα.

9.      Λήψη απόφασης καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου

του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» για την καταβολή αποζημίωσης

στον Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1

του Ν. 3463/2006 και την ΚΥΑ 42188/8-7-2018.