ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β/2970/4-11-2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και την απόφαση 257/2020 του Δημοτικού  Συμβουλίου περί: «Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού» του επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023 Δήμου Πύργου (ΑΔΑ:62ΙΒΩ17-ΡΘΩ) τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το εγκεκριμένο κείμενο  επί δύο (2) εβδομάδες.    

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ο Δήμος Πύργου, καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς του Πύργου, για την υποβολή προτάσεων:

Εγγράφως στη διεύθυνση: Δήμος Πύργου Δ/νση Προγραμματισμού, Μανωλοπούλου 71   

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: programmatismos@1489.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26210 27362

ΑΠΟΦΑΣΗ 258.pdf, Α Φάση_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ _ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ.pdf